🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳 { ضرورت بهره مندى از قوه غضب در پرتو عقل } 📝به قدرى مسئله غضب، مخصوصا در جلوه هاى بيرونى و اجتماعى و حتى در عرصه هاى سياسى، مذموم شمرده مى شود که گاهى شخص مى شود يک انسان خنثى، بى خاصيت، و در معرض صدجور آفت. اين آدم هيچوقت به درد دين نمى خورد. آدمى که قوه غضبيه در او به حد مناسب وجود نداشته باشد و تربيت نشده باشد، به درد خودش هم نمى خورد، چه رسد به خدا و دين و پيغمبر. کسى که مى شود با او دين خدا را پيش برد، امر به معروف بشود، نهى از منکر بشود، اقامه حدود بشود، اقامه اصول بشود، مبانى تمدن با او ساخته بشود، آدمى است که از چنين ظرفيتى برخوردار است. اين انسان مى تواند امام زمانش را يارى کند. واِلّا مى شود يک آدمِ بزدلِ ترسوىِ سستِ مردّدِ ضعيفِ به درد نخور كه به درد هيچ کارى نمى خورد. .📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاجى_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳

{ ضرورت بهره مندى از قوه غضب در پرتو عقل }

📝به قدرى مسئله غضب، مخصوصا در جلوه هاى بيرونى و اجتماعى و حتى در عرصه هاى سياسى، مذموم شمرده مى شود که گاهى شخص مى شود يک انسان خنثى، بى خاصيت، و در معرض صدجور آفت. اين آدم هيچوقت به درد دين نمى خورد.

آدمى که قوه غضبيه در او به حد مناسب وجود نداشته باشد و تربيت نشده باشد، به درد خودش هم نمى خورد، چه رسد به خدا و دين و پيغمبر.

کسى که مى شود با او دين خدا را پيش برد، امر به معروف بشود، نهى از منکر بشود، اقامه حدود بشود، اقامه اصول بشود، مبانى تمدن با او ساخته بشود، آدمى است که از چنين ظرفيتى برخوردار است.

اين انسان مى تواند امام زمانش را يارى کند. واِلّا مى شود يک آدمِ بزدلِ ترسوىِ سستِ مردّدِ ضعيفِ به درد نخور كه به درد هيچ کارى نمى خورد. .📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاجى_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺

@ofoghha_ir