🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿 📝 در معرفت الهى يک نگاه ديگر به ظاهر و باطن خودتان است. يک نگاه مى کنم و شگفتى همه وجود مرا فرا مى گيرد. عجبا! تو در آينه وجود من جلوه گرى کردى و من با اينکه اينقدر تو از نزديک خودت را به من نشان دادى من از تو غافلم! در وجود خود من، در جان من، در ذهن من، در قلب من. اين همانى است که از آن تعبير مى شود به يک سفر "اَنفسى" که انسان در خودش سير مى کند. (وَ فِي اَنفُسِكُم اَفَلَا تُبصِرُون) آيا به خودتان نگاه نمى کنيد. همه اينها را شما مى توانيد در وجود خودتان به مشاهده بنشينيد، که سبحان الله، من خودم شدم يک آينه اى که تو در من تجلى کردى.💎🍃🌷 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿

📝 در معرفت الهى يک نگاه ديگر به ظاهر و باطن خودتان است. يک نگاه مى کنم و شگفتى همه وجود مرا فرا مى گيرد.

عجبا! تو در آينه وجود من جلوه گرى کردى و من با اينکه اينقدر تو از نزديک خودت را به من نشان دادى من از تو غافلم! در وجود خود من، در جان من، در ذهن من، در قلب من.

اين همانى است که از آن تعبير مى شود به يک سفر "اَنفسى" که انسان در خودش سير مى کند. (وَ فِي اَنفُسِكُم اَفَلَا تُبصِرُون) آيا به خودتان نگاه نمى کنيد.

همه اينها را شما مى توانيد در وجود خودتان به مشاهده بنشينيد، که سبحان الله، من خودم شدم يک آينه اى که تو در من تجلى کردى.💎🍃🌷

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶

@ofoghha_ir