🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿 📝 هرچه در شناخت و معرفت خداى متعال جلوتر مى رويد، دامنه کشف گسترده تر مى شود. در خودتان درد جاودانگى را حس مى کنيد. شما وقتى به خودتان مراجعه مى کنيد مى بينيد اصلا نبودن براى شما معنا ندارد. اين که يک وقتى باشد که شما نباشيد برايتان اصلا وحشت آور است. با همه وجود و با همه قلبتان، مشتاقيد به جاودانگى. اين درد جاودانگى است که در دل شماست. وقتى با اين حقيقت مقدس مواجه مى شويد، مى بينيد شافى شما اوست. مى بينيد شفا در دستهاى اوست. مى بينيد آنى که شما مى خواستيد، آن داروى درد شما، آن درمان شما، در اختيار اوست که شفاست.💎🍃🌷 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿

📝 هرچه در شناخت و معرفت خداى متعال جلوتر مى رويد، دامنه کشف گسترده تر مى شود. در خودتان درد جاودانگى را حس مى کنيد.

شما وقتى به خودتان مراجعه مى کنيد مى بينيد اصلا نبودن براى شما معنا ندارد. اين که يک وقتى باشد که شما نباشيد برايتان اصلا وحشت آور است. با همه وجود و با همه قلبتان، مشتاقيد به جاودانگى.

اين درد جاودانگى است که در دل شماست. وقتى با اين حقيقت مقدس مواجه مى شويد، مى بينيد شافى شما اوست. مى بينيد شفا در دستهاى اوست. مى بينيد آنى که شما مى خواستيد، آن داروى درد شما، آن درمان شما، در اختيار اوست که شفاست.💎🍃🌷

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶

@ofoghha_ir