🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿 📝 از مهمترين راهها براى رسيدن به محبت الهى عبارتست از معرفت و شناخت خداى متعال. خوب که نگاه مى کنيم به کلام الهى و وقتى شروع مى کنيم راجع به او فکر کردن، در همان قدمهاى اول يك کشف خيلي بزرگ برايمان رخ مى دهد. يک اکتشاف خيلى پرارزش و آن اينکه خداى متعال همان گونه است که من مى خواهم. اين اتفاق باشکوه وقتى مى افتد که شما توجه مى کنيد به نامهاى پروردرگار متعال. خداى متعال خودش را با نامهاى گوناگون به ما معرفى کرده که مجموعه اى بزرگ و منظومه اى پرفروغ در کهکشان معرفت الهى قرار مى گيرد به نام اسماءالحسني. اين اسماءالحسنى در واقع دسته کليد بهشت معرفت اند که اگر کسى اينها را به دست بياورد با هرکدام اينها مى تواند يک بخشى از اين بهشت الهى را از آن خودش کند. 💎 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿

📝 از مهمترين راهها براى رسيدن به محبت الهى عبارتست از معرفت و شناخت خداى متعال.

خوب که نگاه مى کنيم به کلام الهى و وقتى شروع مى کنيم راجع به او فکر کردن، در همان قدمهاى اول يك کشف خيلي بزرگ برايمان رخ مى دهد. يک اکتشاف خيلى پرارزش و آن اينکه خداى متعال همان گونه است که من مى خواهم.

اين اتفاق باشکوه وقتى مى افتد که شما توجه مى کنيد به نامهاى پروردرگار متعال. خداى متعال خودش را با نامهاى گوناگون به ما معرفى کرده که مجموعه اى بزرگ و منظومه اى پرفروغ در کهکشان معرفت الهى قرار مى گيرد به نام اسماءالحسني.

اين اسماءالحسنى در واقع دسته کليد بهشت معرفت اند که اگر کسى اينها را به دست بياورد با هرکدام اينها مى تواند يک بخشى از اين بهشت الهى را از آن خودش کند. 💎

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir