📝 جوانى خودتان را براى برقرارى يک ارتباط عارفانه و عاشقانه با خداوند قدر بدانيد. حيف است که انسان، فرصت کوتاهى را که براى اين آزمايش بزرگ و براى ورود به اين ميدان دارد از دست بدهد. يک وقت به خودش مى آيد و مى بيند وقتش ديگر تمام شده و دستى در تجارت عشق الهى نبرده و نصيب اش خيلى کم بوده است. آن وقت در اوج حسرت خواهد رفت. اتفاقا هرچه از اينجا بيشتر نصيبشان شده باشد، حسرتشان هم بيشتر است. يک نگاهشان مى افتد به حقيقت خودشان و يک نگاهى هم مى کنند به عظمت حق و جمال الهى و اين که مى توانستند چه ارزش و سرمايه جاودانه اى را با آن موجودى خودشان داشته باشند. خيال نکنيد وقت زياد داريد. زودتر انسان بايد به خودش بيايد. خوشا به حال آنهايى که در جوانى بيدار شوند و خيلى زود خودشان را کشف کنند. اينها تمامى خوشبختى و سعادت را از همين اول از آن خودشان کرده اند و بدا به حال آنهايى که دير به خودشان بيايند. ♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

📝 جوانى خودتان را براى برقرارى يک ارتباط عارفانه و عاشقانه با خداوند قدر بدانيد. حيف است که انسان، فرصت کوتاهى را که براى اين آزمايش بزرگ و براى ورود به اين ميدان دارد از دست بدهد.

يک وقت به خودش مى آيد و مى بيند وقتش ديگر تمام شده و دستى در تجارت عشق الهى نبرده و نصيب اش خيلى کم بوده است. آن وقت در اوج حسرت خواهد رفت. اتفاقا هرچه از اينجا بيشتر نصيبشان شده باشد، حسرتشان هم بيشتر است.

يک نگاهشان مى افتد به حقيقت خودشان و يک نگاهى هم مى کنند به عظمت حق و جمال الهى و اين که مى توانستند چه ارزش و سرمايه جاودانه اى را با آن موجودى خودشان داشته باشند. خيال نکنيد وقت زياد داريد. زودتر انسان بايد به خودش بيايد.

خوشا به حال آنهايى که در جوانى بيدار شوند و خيلى زود خودشان را کشف کنند. اينها تمامى خوشبختى و سعادت را از همين اول از آن خودشان کرده اند و بدا به حال آنهايى که دير به خودشان بيايند. ♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir