📝 ميدان انتخاب فراهم شد تا انسانها قيمت خودشان را اعلام کنند. برخى ممکن است يک قطعه سنگ يا يک تکه جواهر را دوست داشته باشند و به او دل بدهند و اين سرمايه عظيم را اينجا هزينه کنند. از اينجا شروع مى شود و همينطور طبقه بندى مى شود، مى رود تا دوستى با خداوند. اين دل دادن و تعلق پيدا کردن، ميدان بسيار گسترده و عظيمى دارد که پيش روى شماست و مهم اينجاست که انسان خود انتخاب مى کند که به چه کسى تعلق پيدا کند، چه کسى را مقصد و مقصود دل خودش قرار دهد، و قلب خودش را به چه کسى و چه چيزى هديه دهد. و البته درست اين نقطه، همان نقطه سرنوشت ساز است. يعنى همان صراط مستقيم اينجاست. يک غفلت، انسان را مى تواند چه ميزان از قيمت ها و درجاتى که مى توانسته انتخاب کند و داشته باشد ساقط کند. حيات هميشگى و جاودانى ما که مبتنى بر حقيقت ما و روح و قلب ماست، کاملاً گره مى خورد با محبوب ما. شما به هر کس که تعلق خاطر داشته باشيد با او حشر پيدا خواهيد کرد، چون اين محبت، باطن شما را با او هم سنخ مى کند و به رنگ او در مى آييد. خيلى مهم است که ما با اين سرمايه بزرگ محبت چه خواهيم کرد. و خوشا به سعادت دوستان خدا و آنهايى که قدر خودشان را دانسته اند و جز خدا را محبوب خودشان نگرفته اند. ♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

📝 ميدان انتخاب فراهم شد تا انسانها قيمت خودشان را اعلام کنند. برخى ممکن است يک قطعه سنگ يا يک تکه جواهر را دوست داشته باشند و به او دل بدهند و اين سرمايه عظيم را اينجا هزينه کنند.

از اينجا شروع مى شود و همينطور طبقه بندى مى شود، مى رود تا دوستى با خداوند. اين دل دادن و تعلق پيدا کردن، ميدان بسيار گسترده و عظيمى دارد که پيش روى شماست و مهم اينجاست که انسان خود انتخاب مى کند که به چه کسى تعلق پيدا کند، چه کسى را مقصد و مقصود دل خودش قرار دهد، و قلب خودش را به چه کسى و چه چيزى هديه دهد.

و البته درست اين نقطه، همان نقطه سرنوشت ساز است. يعنى همان صراط مستقيم اينجاست. يک غفلت، انسان را مى تواند چه ميزان از قيمت ها و درجاتى که مى توانسته انتخاب کند و داشته باشد ساقط کند.

حيات هميشگى و جاودانى ما که مبتنى بر حقيقت ما و روح و قلب ماست، کاملاً گره مى خورد با محبوب ما. شما به هر کس که تعلق خاطر داشته باشيد با او حشر پيدا خواهيد کرد، چون اين محبت، باطن شما را با او هم سنخ مى کند و به رنگ او در مى آييد.

خيلى مهم است که ما با اين سرمايه بزرگ محبت چه خواهيم کرد. و خوشا به سعادت دوستان خدا و آنهايى که قدر خودشان را دانسته اند و جز خدا را محبوب خودشان نگرفته اند. ♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir