📝 آنچه که در محبوب بيشتر شاخص است ناز است و آنچه که در محب و دوستدار شاخص است نياز است و خداى متعال استعداد و کششى را در وجود انسان قرار داده که مى تواند ناز خدا را بخرد و تحمل کند. خداى متعال از انسان دعوت کرده و لوح آن در متن وجود هر انسانى تعبيه شده که همان فطرت او مى باشد. اين در واقع دعوتنامه خداى متعال است برای ورود به این ميدان باشکوه. علاوه براين به وسيله پيامبران و اولياى خودش، انسان را دعوت کرده تا آئين عشق ورزى باشکوه را به انسانها تعليم دهند. برخى مواقع متن آن دعوتنامه در وسط ميدان خواهش هاى نفسانى قرار دارد، وسط اينهاست که شما باید از بين همه این حجاب ها، با کنکاش و با دقت و با تحمل سختى ها و مبارزات درونى به آن گنج برسيد، در عين حال صد جور دعوت ديگر از شياطين و امثال اينها وجود دارد که همه شما را به خودشان دعوت مى کنند. در يک چنین صحنه ايست که شما بايد انتخاب کنيد و این انتخاب انتخابى است که شخص باید برايش خيلى سرمايه گذارى کند تا بتواند از عهده اش بربيايد. این همان ناز است. اگر مى خواهيد وارد اين ميدان شويد باید اين سختى را تحمل کنید.♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

📝 آنچه که در محبوب بيشتر شاخص است ناز است و آنچه که در محب و دوستدار شاخص است نياز است و خداى متعال استعداد و کششى را در وجود انسان قرار داده که مى تواند ناز خدا را بخرد و تحمل کند.

خداى متعال از انسان دعوت کرده و لوح آن در متن وجود هر انسانى تعبيه شده که همان فطرت او مى باشد. اين در واقع دعوتنامه خداى متعال است برای ورود به این ميدان باشکوه. علاوه براين به وسيله پيامبران و اولياى خودش، انسان را دعوت کرده تا آئين عشق ورزى باشکوه را به انسانها تعليم دهند.

برخى مواقع متن آن دعوتنامه در وسط ميدان خواهش هاى نفسانى قرار دارد، وسط اينهاست که شما باید از بين همه این حجاب ها، با کنکاش و با دقت و با تحمل سختى ها و مبارزات درونى به آن گنج برسيد، در عين حال صد جور دعوت ديگر از شياطين و امثال اينها وجود دارد که همه شما را به خودشان دعوت مى کنند.

در يک چنین صحنه ايست که شما بايد انتخاب کنيد و این انتخاب انتخابى است که شخص باید برايش خيلى سرمايه گذارى کند تا بتواند از عهده اش بربيايد. این همان ناز است.

اگر مى خواهيد وارد اين ميدان شويد باید اين سختى را تحمل کنید.♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir