📝 روح انسان شامل دو استعداد است. يكي استعداد شناختن و ديگرى استعداد دوست داشتن. به آن جنبه روح انسان که مى تواند بشناسد مى گوييم عقل و به آن جنبه روح انسان كه مي تواند دوست داشته باشد مي گوييم قلب. نكته بسيار مهم در مورد انسان، عبارتست از امكان انتخاب. مخلوقات ديگرى هم در اين عالم خداي متعال آفريده كه نامشان فرشتگان و ملائکه است. فرشتگان هم داراى همان عقل قدسى هستند و به سهم خودشان، معرفت و دلدادگى نسبت به حق تعالى دارند. اما اينطور نبوده كه اينان خداي متعال را به عنوان محبوب خودشان انتخاب كرده باشند. اصلاً از اول براي اين امر انتخاب شده بودند. خداي متعال انسان را با اراده خود خلق كرده و آن ظرفيت عظيم معرفت و عشق و حق انتخاب را در وجودش قرار داده است. خداي متعال خواستار اين بوده كه انتخاب بشود و كسي به ميدان بيايد كه بتواند او را انتخاب بكند يا در عين حال انتخاب نكند. در عالم عشق و محبت اين برگزيده شدن و انتخاب شدن خيلي مسئله مهمي است.♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

📝 روح انسان شامل دو استعداد است. يكي استعداد شناختن و ديگرى استعداد دوست داشتن. به آن جنبه روح انسان که مى تواند بشناسد مى گوييم عقل و به آن جنبه روح انسان كه مي تواند دوست داشته باشد مي گوييم قلب. نكته بسيار مهم در مورد انسان، عبارتست از امكان انتخاب. مخلوقات ديگرى هم در اين عالم خداي متعال آفريده كه نامشان فرشتگان و ملائکه است. فرشتگان هم داراى همان عقل قدسى هستند و به سهم خودشان، معرفت و دلدادگى نسبت به حق تعالى دارند. اما اينطور نبوده كه اينان خداي متعال را به عنوان محبوب خودشان انتخاب كرده باشند. اصلاً از اول براي اين امر انتخاب شده بودند. خداي متعال انسان را با اراده خود خلق كرده و آن ظرفيت عظيم معرفت و عشق و حق انتخاب را در وجودش قرار داده است. خداي متعال خواستار اين بوده كه انتخاب بشود و كسي به ميدان بيايد كه بتواند او را انتخاب بكند يا در عين حال انتخاب نكند. در عالم عشق و محبت اين برگزيده شدن و انتخاب شدن خيلي مسئله مهمي است.♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir