📝 حب دنیا وقتی در فضای روان ما جریان پیدا می کند، می شود حرص، وقتی خیلی سیل آسا می شود؛ می شود (هَیَجانُ الحِرص)که امام علیه السلام اینجا درباره اش صحبت می کنند. وقتی حُب دنیا در روان انسان راه افتاد، منطقه عمومی رذائل را آبیاری می کند. وقتی زمین غریزه در انسان آبیاری شد، به هیجان می آید و زنده می شود. در این زمین درختانی می روید که:(اِنَّها شَجَرَهٌ تَخرُجُ فِی اصلِ الجَحِیمِ کَانَّهَا رُوُوسُ الشَّیاطِینِ) {آن، درختی است که از قعر آتش سوزان می روید، میوه اش گویی چون سرهای شیاطین بسیار بدنما و زشت است.} حرص انسان را در یک مسیر سیری ناپذیر و تکاپوی حقیقتاً ذلت آفرین برای دستیابی به دنیا می اندازد. رفتار شخص در میدان عمل، به آز و طمع و بُخل و کبر و حسد و... تبدیل می شود. خسارت هایش هم غیرقابل توصیف است.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

📝 حب دنیا وقتی در فضای روان ما جریان پیدا می کند، می شود حرص، وقتی خیلی سیل آسا می شود؛ می شود (هَیَجانُ الحِرص)که امام علیه السلام اینجا درباره اش صحبت می کنند. وقتی حُب دنیا در روان انسان راه افتاد، منطقه عمومی رذائل را آبیاری می کند. وقتی زمین غریزه در انسان آبیاری شد، به هیجان می آید و زنده می شود. در این زمین درختانی می روید که:(اِنَّها شَجَرَهٌ تَخرُجُ فِی اصلِ الجَحِیمِ کَانَّهَا رُوُوسُ الشَّیاطِینِ) {آن، درختی است که از قعر آتش سوزان می روید، میوه اش گویی چون سرهای شیاطین بسیار بدنما و زشت است.} حرص انسان را در یک مسیر سیری ناپذیر و تکاپوی حقیقتاً ذلت آفرین برای دستیابی به دنیا می اندازد. رفتار شخص در میدان عمل، به آز و طمع و بُخل و کبر و حسد و... تبدیل می شود. خسارت هایش هم غیرقابل توصیف است.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir