📝 انسان کیست که خدای متعال باب محبت و دوستی وانس و عشق ورزی و دلدادگی را با او باز کرده؟ خدای متعال در یک کلمه این موجود را از اول برای معرفت و برای عشق خلق کرده، برای این که خودش را به او بشناساند و این که بشود محبوبش. آن کسی که می خواهد خدای متعال را بشناسد، انسان است. انسان آفریده شده برای معرفت الهی. یک راه بزرگی پیش روی انسان گشوده شده است همه امکانات لازم را هم برای این که این موجود برگزیده بتواند به این ماموریت مخصوص خودش عمل کند در اختیارش گذاشته. در درجه اول این روح الهی است که در انسان تعبیه شده. اگر انسانی به یک چنین معرفتی درباره خودش نرسد به چه شناختی رسیده است!؟ ♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

📝 انسان کیست که خدای متعال باب محبت و دوستی وانس و عشق ورزی و دلدادگی را با او باز کرده؟ خدای متعال در یک کلمه این موجود را از اول برای معرفت و برای عشق خلق کرده، برای این که خودش را به او بشناساند و این که بشود محبوبش. آن کسی که می خواهد خدای متعال را بشناسد، انسان است. انسان آفریده شده برای معرفت الهی. یک راه بزرگی پیش روی انسان گشوده شده است همه امکانات لازم را هم برای این که این موجود برگزیده بتواند به این ماموریت مخصوص خودش عمل کند در اختیارش گذاشته. در درجه اول این روح الهی است که در انسان تعبیه شده. اگر انسانی به یک چنین معرفتی درباره خودش نرسد به چه شناختی رسیده است!؟ ♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir