📝 خدای متعال انسان را خیلی دوست می دارد. هر علتی محب معلول خودش است. هر آفریننده ای طبق قاعده و مبنا، خواهان و دوستدار آفریده خودش است. طبق این قاعده تمام آفریدگان حق محبوب خداوند تعالی هستند. دیگر فرق نمی کند درخت باشد، حیوان باشد، جماد باشد، نبات باشد، انسان باشد. اما انسان بهره مند از یک عنایت و لطف و محبت بیشتری است. انسان عالی ترین محصول کارگاه آفرینش است. یعنی در بین همه آفریده ها خدای متعال آنجایی که به خودش آفرین گفته بر اثر آفرینش انسان بوده است. آنجاست که خدای متعال می گوید: "فتبارک الله احسن الخالقین" ♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir

📝 خدای متعال انسان را خیلی دوست می دارد. هر علتی محب معلول خودش است. هر آفریننده ای طبق قاعده و مبنا، خواهان و دوستدار آفریده خودش است. طبق این قاعده تمام آفریدگان حق محبوب خداوند تعالی هستند. دیگر فرق نمی کند درخت باشد، حیوان باشد، جماد باشد، نبات باشد، انسان باشد. اما انسان بهره مند از یک عنایت و لطف و محبت بیشتری است. انسان عالی ترین محصول کارگاه آفرینش است. یعنی در بین همه آفریده ها خدای متعال آنجایی که به خودش آفرین گفته بر اثر آفرینش انسان بوده است. آنجاست که خدای متعال می گوید: "فتبارک الله احسن الخالقین" ♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir