☝☝ رنگ حساس به حرارت. . @auto_mechanics

☝☝ رنگ حساس به حرارت. .
@auto_mechanics