فروش مغازه در منطقه لوزنتسِ صوفيا. متراژ:٢٦٠ متر. قيمت:١٩٩،٠٠٠€ #فرصتهای_کارآفرینی

فروش مغازه در منطقه لوزنتسِ صوفيا.                           متراژ:٢٦٠ متر.                             قيمت:١٩٩،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی
فروش مغازه در منطقه لوزنتسِ صوفيا. متراژ:٢٦٠ متر. قيمت:١٩٩،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی