فروش خانه در منطقه ي لوزنتسِ صوفيا. متراژ:١٦٦ متر. قيمت:٤٤٩،٠٠٠€ #فرصت_سرمایه_گذاری

فروش خانه در منطقه ي لوزنتسِ صوفيا.                متراژ:١٦٦ متر.                              قيمت:٤٤٩،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری
فروش خانه در منطقه ي لوزنتسِ صوفيا. متراژ:١٦٦ متر. قيمت:٤٤٩،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری