فروش خانه در مركز صوفيا. متراژ:١٠٠متر. قيمت:١٩٨،٠٠٠€ #فرصت_سرمایه_گذاری

فروش خانه در مركز صوفيا.                      متراژ:١٠٠متر.                                 قيمت:١٩٨،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری
فروش خانه در مركز صوفيا. متراژ:١٠٠متر. قيمت:١٩٨،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری