جواب گرفتین؟

جواب گرفتین؟
جواب گرفتین؟
نه ،من هنوز هیچ کاری نکردم
میخوام بدونم کجا باید برم ، مدرک چیزب میخواد