خیر مشمول نیستم من معافیت دارم . با ب1 پذیرش گرفتم ولی قبل از اومدن ب2 گرفتم

خیر مشمول نیستم من معافیت دارم . با ب1 پذیرش گرفتم ولی قبل از اومدن ب2 گرفتم