دوستان اخن کالج نداره؟

دوستان اخن کالج نداره؟
دوستان اخن کالج نداره؟
خير