🏁🏁🏁 آزمایش چراغ هشدار @diagcarman هنگامی که سوییچ باز می شود همه چراغ های هشدار باید روشن شوند .سه چراغ بزرگ معمولا تا زمانی که موتور روشن شود و درجا کار کند روشن باقی می مانند.اگر چراغ هشدار در این موقع روشن نشد اجازه دهید خودرو توسط یک تعمیر کار زبده بررسی شود. diagcarman@ زمانی که موتور شروع به فعالیت کرد همه چراغ های هشدار باید در زمان چند ثانیه خاموش شوند.

🏁🏁🏁 آزمایش چراغ هشدار
@diagcarman

هنگامی که سوییچ باز می شود همه چراغ های هشدار باید روشن شوند .سه چراغ بزرگ معمولا تا زمانی که موتور روشن شود و درجا کار کند روشن باقی می مانند.اگر چراغ هشدار در این موقع روشن نشد اجازه دهید خودرو توسط یک تعمیر کار زبده بررسی شود. diagcarman@
زمانی که موتور شروع به فعالیت کرد همه چراغ های هشدار باید در زمان چند ثانیه خاموش شوند.