🏁🏁 هم اکنون دوج چلنجر در سه مدل متداول RT ،SXT و SRT8 در حال تولید و عرضه به بازار جهانی است که در ادامه به اختصار به بیان مشخصات اصلی آن ها پرداخته می شود. گفتنی است، علاوه بر این سه مدل، در سال 2012 نیز دو مدل دیگر با نام های Rally Redline و Yellow Jacket به سایر مدل های این خودرو افزوده شده است.

🏁🏁 هم اکنون دوج چلنجر در سه مدل متداول RT ،SXT و SRT8 در حال تولید و عرضه به بازار جهانی است که در ادامه به اختصار به بیان مشخصات اصلی آن ها پرداخته می شود. گفتنی است، علاوه بر این سه مدل، در سال 2012 نیز دو مدل دیگر با نام های Rally Redline و Yellow Jacket به سایر مدل های این خودرو افزوده شده است.