☝️☝️تفاوت دوج با رقبای خود در این است که طراحان این خودرو علاوه بر در نظر گرفتن بهترین ها در سیستم قدرتمند موتور، از راحتی و رفاه سرنشینان صرف نظر نکرده اند؛ درحالی که در خودروهای کامارو و موستانگ سازندگان، بیش ترین توجه را صرفاً نسبت به سیستم موتور به ویژه در قدرت های بالای داشته اند. ازاین رو، به همین دلیل است که از نظر کیفیت سواری و راحتی سرنشینان، دوج نسبت به دو رقیب عضلانی خود برتری محسوس تری داشته است.

☝️☝️تفاوت دوج با رقبای خود در این است که طراحان این خودرو علاوه بر در نظر گرفتن بهترین ها در سیستم قدرتمند موتور، از راحتی و رفاه سرنشینان صرف نظر نکرده اند؛ درحالی که در خودروهای کامارو و موستانگ سازندگان، بیش ترین توجه را صرفاً نسبت به سیستم موتور به ویژه در قدرت های بالای داشته اند. ازاین رو، به همین دلیل است که از نظر کیفیت سواری و راحتی سرنشینان، دوج نسبت به دو رقیب عضلانی خود برتری محسوس تری داشته است.