توی قسمت GRE SEARCH SERVICE کدوم یکی گزینه را موقع ثبت نام باید تیک بزنیم؟

توی قسمت GRE SEARCH SERVICE کدوم یکی گزینه را موقع ثبت نام باید تیک بزنیم؟