فکر کنم 190 دلار باشه...

فکر کنم 190 دلار باشه...
فکر کنم 190 دلار باشه...
ممنون