خودتون بخونید من با همون منابع که گفتم به شما الان رو 140هستم وربال خودتون بخونید Official guide Ets verbal&Quant 1100, 1000magoosh = memrise

خودتون بخونید
من با همون منابع که گفتم به شما الان رو 140هستم وربال
خودتون بخونید
Official guide Ets verbal&Quant
1100, 1000magoosh = memrise