زماني كه فرزندتان از مدرسه به خانه مي آيد بعد ازاستراحتي كوتاه و صحبت و غذا خوردن و بودن با خواهر و برادر، از او بخواهيد براي امروز چه تكاليفي دارد، سوال بعدي آن است كه بپرسيد به نظرت چقدر طول مي كشد، با اين سوال به او پيش بيني را مي آموزيد. بعد سوال كنيد چه زمان يا زمانهايي قبل از خواب ميخواي انرا انجام دهي، با اين سوال اداره كردن زمان و برنامه ريزي را ياد ميگيرد. و از او بخواهيد اجازه دهد به او ياد آوري كنيد. زماني كه فرزندتان مشغول انجام تكاليفش است كنارش حضور داشته باشيد كار خودتان را بكنيد اما تا پايان تكليف يا وقتي فرزندتان كمكي نخواسته مزاحمش نشويد. اگر حاضر نيست سر زمان مشخص شده تكاليفش را انجام دهد با او از حال و احساسش حرف بزنيد كمكش كنيد و نقش پليس نداشته باشيد. وقتي سر وقت كارش را انجام داد با هر نوع پاداشي باعث خوشحاليش شويد و تا اخر شب به او بگوييد چه خوب شد تكليفت را زود انجام دادي حالا ميتواني از زندگي لذت ببري بازي دلخواه ت را انجام دهي، به او كمك كنيد تكاليفش را در كيفش بگذارد تا فراموش نكند يا خواهر و برادرش انرا پاره نكنند. @koodak_tarbiat

زماني كه فرزندتان از مدرسه به خانه مي آيد بعد ازاستراحتي كوتاه و صحبت و غذا خوردن و بودن با خواهر و برادر، از او بخواهيد براي امروز چه تكاليفي دارد، سوال بعدي آن است كه بپرسيد به نظرت چقدر طول مي كشد، با اين سوال به او پيش بيني را مي آموزيد. بعد سوال كنيد چه زمان يا زمانهايي قبل از خواب ميخواي انرا انجام دهي، با اين سوال اداره كردن زمان و برنامه ريزي را ياد ميگيرد. و از او بخواهيد اجازه دهد به او ياد آوري كنيد. زماني كه فرزندتان مشغول انجام تكاليفش است كنارش حضور داشته باشيد كار خودتان را بكنيد اما تا پايان تكليف يا وقتي فرزندتان كمكي نخواسته مزاحمش نشويد. اگر حاضر نيست سر زمان مشخص شده تكاليفش را انجام دهد با او از حال و احساسش حرف بزنيد كمكش كنيد و نقش پليس نداشته باشيد. وقتي سر وقت كارش را انجام داد با هر نوع پاداشي باعث خوشحاليش شويد و تا اخر شب به او بگوييد چه خوب شد تكليفت را زود انجام دادي حالا ميتواني از زندگي لذت ببري بازي دلخواه ت را انجام دهي، به او كمك كنيد تكاليفش را در كيفش بگذارد تا فراموش نكند يا خواهر و برادرش انرا پاره نكنند.

@koodak_tarbiat