دل‏ آدمى‏، بزرگ‏تر از اين زندگى است. و اين، راز تنهايى اوست‏. کانال چشمه جاری: فرصتی برای تأمل در آثار و اندیشه عارف شیدا ،شاعر شوریده ،نویسنده ژرف اندیش استاد علی صفایی حائری(ره) https://telegram.me/einsad

دل‏ آدمى‏، بزرگ‏تر از اين زندگى است. و اين، راز تنهايى اوست‏.

کانال چشمه جاری:
فرصتی برای تأمل در آثار و اندیشه عارف شیدا ،شاعر شوریده ،نویسنده ژرف اندیش استاد علی صفایی حائری(ره)
https://telegram.me/einsad