به طور سنتی، اینجا جناب مهندس منجی هر روز صبح را پیامی برای همه آغاز می کنند و صبح ما را گوارا و پر از انرژی می سازند، به نمایندکی از همه دوستان.

به طور سنتی، اینجا جناب مهندس منجی هر روز صبح را پیامی برای همه آغاز می کنند و صبح ما را گوارا و پر از انرژی می سازند، به نمایندکی از همه دوستان.