گروه کوهنوردی تهران و کرج 
عنوان گروه یا کانال:

گروه کوهنوردی تهران و کرج


توضیحات:
شناسه: @
تعداد اعضا: 1000
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

#ساکت کردن همه
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

سلام صبح بخیر به همگی
زمان ۷۶۸۴۸

سلام صبح بخیر به همگی
سلام صبح شما هم بخیر
مهربان ۱۲۷۹۵۲

همت ۲۹۷۶۸۶

تاریخ ست نشده است
مهربان ۱۲۷۹۵۲

همت ۲۹۷۶۸۶

تاریخ انقضای گروه:
به 32 روز دیگر تنظیم شد.
بتول ۱۰۵۰۶۱

بتول ۱۰۵۰۶۱

داداش همه خوابن
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

در حال انتظار برای رسیدن دوستان 😅😅😅😅دوتا از بچه ها در راه هستند انشالله اگه بشه امروز قله توچال هستیم😉😉😉😉😉😉
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

سلام صبح بخیر به همگی
زمان ۷۶۸۴۸

سلام صبح بخیر به همگی
سلام صبح شما هم بخیر
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

در حال انتظار برای رسیدن دوستان 😅😅😅😅دوتا از بچه ها در راه هستند انشالله اگه بشه امروز قله توچال هستیم😉😉😉😉😉😉
لیدا ۲۹۱۹۷۸

اتراق صخره‌نوردان!

🆔
اتراق صخره‌نوردان!

🆔
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
انوشه ۲۵۵۶۳۶

انوشه ۲۵۵۶۳۶